درباره ما

پایگاه خبری تبریزیازاربدون گرایش سیاسی وحزبی باهدف روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح دانش ومعلومات مردم  عزیزفعالیت رسانه ای خودرااغازکرده است وهمواره بادیدگاه انتقادی ونظارتی وبدون ملاحظه سلایق شخصی به مسایل کشور واستان می پردازد